ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁFSZ) a Zánka Tv valamennyi hirdetésértékesítésével kapcsolatos szerződésére irányadó. Az ÁSZF-ben nem szabályzott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit, különösen az Rttv-t, valamint az NMHH iránymutatásait, állásfoglalásait, a magyar Reklám Etikai Kódexet és Önszabályozó Reklámtestület Etikai Kódexét kell alkalmazni.


Zánka Tv fenntartja a jelen ÁSZF egyoldalú, Zánka Tv által történő változtatásának jogát, amelyet Megrendelő kifejezetten elfogad.

I. Értelmező rendelkezések

 1. Közérdekű közlemény:
  - az állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természetes személy kérésére és általa meghatározott tartalommal közzétett műsorszám, amely a lakosság figyelmének felkeltését szolgálja,
  - nem politikai cél előmozdítására közzétett olyan műsorszám, mely közérdekű cél támogatására szólít fel, ilyen eseményt vagy célt népszerűsít, továbbá az ilyen cél megvalósulását veszélyeztető körülményre hívja fel a figyelmet.
 2. Műsorszolgáltató: Zánka Tv
 3. Megrendelő: akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki saját érdekében a reklám közzétételét megrendeli.
 4. Reklám: ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett műsorszám, amely megnevezett vagy ábrázolt áru (beleértve az ingatlant is), szolgáltatás, jog és kötelezettség értékesítését vagy más módon történő igénybevételét, illetve a Hirdető által kívánt más hatás elérését segíti elő, amely nem minősül közérdekű közleménynek vagy támogatásnak.
 5. Rttv.: a rádiózásról és a televíziózásról szóló, többször módosított 1996. évi I. törvény vagy az azt felváltó, kiegészítő más jogszabály(ok).
 6. Szolgáltató: Zánka Tv, egyéni vállalkozás
 7. Támogatás: Szolgáltatónak nyújtott pénzbeli vagy egyéb, gazdasági természetű hozzájárulás annak érdekében, hogy a Szolgáltató a Támogató vagy a Támogató által meghatározott más személy nevét, védjegyét vagy egyéb megkülönböztető jelzését, a róla alkotott képet, tevékenységét, illetőleg termékeit népszerűsítse.

II. A megrendeléssel, szerződés létrejöttével kapcsolatos szabályok

 1. A Szolgáltató a megrendelés alapján, ellenszolgáltatás fejében hirdetési lehetőséget biztosít jelen ÁSZF szerint.

III. Reklámanyagok szállítása

 1. Amennyiben a Megrendelő csak sugárzást, vagy közzétételt rendel, akkor a hirdetési anyagot, az első közzétételt megelőzően 3 munkanappal a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.
 2. A Zánka Tv műsorszolgáltató műsorán közzétenni kívánt, nem a Szolgáltató által készített reklám- és támogatói filmek minőségének meg kell egyeznie a Zánka Tv-n sugárzott műsorok technikai színvonalával, ezért a Szolgáltató csak MPEG-2 / avi formátumban leszállított sugárzási anyag minőségéért vállal garanciát.

IV. Közzétételi díj, számlázás

 1. A megrendelt, illetve közzétett reklámok díjának elszámolása a szolgáltató mindenkori árjegyzéke szerint történik.
 2. A szolgáltató önálló tarifatáblázatot alkalmaz, amely tartalmazza a reklám, a támogatás, közérdekű közlemény, politikai hirdetés árát.
 3. A szolgáltató az árjegyzék megváltoztatásának jogát fenntartja, azonban a változásról azonnal értesítenie kell a már visszaigazolt megrendelések Megrendelőit, valamint a keretszerződéssel rendelkező reklámszolgáltatókat.
 4. A szolgáltató a megrendelt hirdetések árjegyzék szerint közzétételi díjából, mennyiségi kedvezményt nyújthat.
 5. A Szolgáltató jogosult a közzétételi és esetleges egyéb szolgáltatási díjakat a visszaigazolást követően, de a teljesítés előtt kiszámlázni. A fizetési határidő a számlán megjelölt időpont.
 6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a számla kifizetése a szerződésben rögzített határidőig nem érkezik meg a Szolgáltató bankszámlájára, a kampány teljesítése Szolgáltató részéről nem indul meg.
 7. A felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot számít fel.
 8. Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelésének ellenértékét késedelmesen vagy nem fizeti ki, a Szolgáltató jogosult ? a késedelmi kamat felszámítása mellett ? a Megrendelővel esetleg fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani, vagy a már visszaigazolt megrendelések teljesítését ? kártérítési kötelezettség nélkül ? a korábbi tartozások rendezéséig felfüggeszteni, illetőleg a Megrendelő új megrendeléseinek elfogadását a tartozás rendezéséig visszautasítani.
 9. A Megrendelő a számla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül jogosult. Ezen határidő elteltét követően nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, s Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a határidő leteltét követően reklamációt nem fogad el.

V. Reklám visszautasítása

 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult visszautasítani minden olyan reklám közzétételét, amely:
  - Jogszabályba ütközik,
  - Sérti a Magyar Reklámetikai Kódex, vagy NMHH iránymutatásait,
  - Technikai okból nem teljesíthető,
  - A Szolgáltató arculatával nem egyeztethető össze,
  - Szolgáltató üzleti érdekeit sérti,
  - Jelen ÁSZF bármely pontját sérti.
 2. A jelen pontban meghatározott esetekben a Szolgáltatót semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli.

VI. Lemondás, szerződésmódosítás

 1. A sugárzásra megrendelt hirdetést lemondani, módosítani, amennyiben előlegszámla nem került kibocsátásra, az első adásba kerülést megelőzően kötbérfizetés terhe mellett lehetséges, a kötbér az árlista szerinti (kedvezménnyel nem csökkentett) közzétételi díj 50%-a.
 2. A lemondást és módosítást írásban kell bejelenteni, melyet a Szolgáltató minden esetben írásban visszaigazol.
 3. A Megrendelő nem jogosult arra, hogy az általa lemondott adásidőt másik Megrendelőnek átadja.

VII. Reklamáció

 1. Reklamációt a Megrendelő a közzétételt követő 8 naptári napon belül írásban nyújthat be a Szolgáltatóhoz. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a határidő letelte után a Szolgáltató semmilyen reklamációt nem fogad el.
 2. Hibásan teljesített közzététel esetén a Megrendelő a következők közül választhat:
  - Hibás közzétételért nem kell díjat fizetnie;
  - Hibátlanul megismétli a reklámot.

VIII. Felelősségi szabályok

 1. A közzétételre szánt reklám nem sérthet jogszabályt, etikai normát vagy szakmai szokásokat, és nem tévesztheti meg a nézőt olyan értelemben, mintha a reklám a Szolgáltató műsora, közleménye lenne.
 2. A Megrendelő felel a reklám tartalmának valódiságáért, és azért, hogy az nem sérti harmadik személy jogait.
 3. A Megrendelő által készített reklámanyagokkal kapcsolatos jogdíj fizetéséért a Megrendelőt terheli a felelősség.
 4. Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal, illetve támogatói filmekkel kapcsolatban a Szolgáltatóra kiszabott bírságok (így különösen az NMHH és a Fogyasztóvédelem által kiszabott bírságok) és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését. Jelen pont alapján Megrendelőt csak abban az esetben nem terheli felelősség a Szolgáltatóra a Megrendelő által átadott anyaggal összefüggésben kiszabott bírságért, ha az NMHH vagy más hatóság a Reklámidő korlátok túllépése miatt szabta ki a bírságot, feltéve, hogy a túllépés nem amiatt következett be, hogy Megrendelő a megrendelésen feltüntetettnél ténylegesen hosszabb filmet szállított le.
 5. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelt a hirdetés közzétételét vis maior miatt nem tudja biztosítani, azonos kategóriájú közzétételi lehetőséget ajánl fel a Megrendelő részére, és azt a Megrendelővel egyeztetett időpontban teljesíti. Ezt a Megrendelő csak akkor utasíthatja vissza, ha bizonyítja, hogy a közzétételhez már nem fűződik érdeke. Ebben az esetben az esetleg kifizetett közzétételi díjat a Szolgáltató visszatéríti; ezt meghaladóan azonban kártérítéssel nem tartozik.
 6. Reklámozó felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.

IX. Egyéb rendelkezések

 1. Szolgáltató jogosult a műsort megváltoztatni.
 2. Jelen ÁSZF alapján Megrendelő és Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az egymás tudomására hozott információkat ? időkorlát nélkül ? szigorúan bizalmasan kezelik és az ilyen információkat nem hozzák nyilvánosságra, és nem használják fel, illetve gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, szerződéses partnereik vagy ügynökeik se hozzák nyilvánosságra, és ne használják fel a másik Fél érdekeivel ellentétes módon. Nem tekinthető úgy, hogy az információ a másik Fél érdekeivel ellentétes módon került nyilvánosságra vagy felhasználásra, ha az adott információ szabadon megszerezhető más forrásból, vagy ha nyilvánosságra kell hozni valamely jogeljárás keretében.
 3. A Felek törekednek arra, hogy a szerződésből eredő vitás ügyeket peren kívül rendezzék. Ennek eredménytelensége esetén, a Felek kikötik a Veszprémi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 4. Jelen ÁSZF 2010. november 15. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSZF mindenkori hatályos szövege a www.zankatv.hu weboldalon megtalálható.

 

Zánka, 2010. november 15.

Kiemelt videó

Volt egyszer egy Zánka TV

Megtekintések száma: 262

Videó hossza: 5:00

Székely Miklós kövendi unitárius lelkész Erdély : A krónikásról...

A felvételt a Zánka Tv készítette 2011. november 20-án.  

Megtekintések száma: 1449

Videó hossza: 1:22

Legutóbbi Önkormányzati ülés

Képviselő-testületi ülés 2022.08.29

Megtekintések száma: 75

Videó hossza: 30:10

Csermely és Tsa Kft. hirdetése

Javasolt videók

Caribbean Carneval Show részlet az 1020. adásunkból

Megtekintések száma: 98

Videó hossza: 33:33

Emléktábla megáldása Zánkán 2022.08.13

Megtekintések száma: 137

Videó hossza: 41:46

Zánka Nyár 2022.07.23 A Homokbödöge Táncegyüttes műsora

Megtekintések száma: 65

Videó hossza: 23:34

Zánka Nyár 2022.07.23 Magyar Tenger Népdalkör

Megtekintések száma: 109

Videó hossza: 12:00

Országgyűlési képviselői látogatás Zánkán 2022.07.05

Megtekintések száma: 126

Videó hossza: 8:56

Zánka arculati kézikönyve